Zrcadlení Dachsteinu v hladině Gosausee
Okolo Dachsteinu - podzim 2004
Zrcadlení Dachsteinu v hladině Gosausee
Zobrazit dal informace o obrzku! (neotvr novou strnku)
Informace
ID obrzku 21
Poet zobrazen 8725
Velikost obrzku 29 kB
Vka obrzku 640 pixel
ka obrzku 480 pixel
Znmka obrzku 1.33
Hodnotilo lid 3
Hodno obrzek
 
Zobrazit cel komente
Vloit nov koment
 
 Anonym ajaljJDzNXCZzyO
 smsnpzhinyf oedWjxRqYRiUZhOaq
 johnansaz MYXqZVVdulbdRXBDvj
 johnansaz PoWeTvhFHIZAklRlwj
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Skryj tuto tabulku!